กิจกรรมหน้าเสาธง พิมพ์

งานกิจการนักรียนเป็นงานส่งเสริม พัฒนา ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของผู้เรียน
 ให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ในการอยู่ร่วมกัน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ได้ดำเนินการระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบ
 ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครูที่ปรึกษาได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน
 เพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูสารสนเทศ เกี่ยวกับผุ้เรียนที่ครบถ้วน
และเป็นประโยชน์ ช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน
 และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 
และเป็นประโยชน์ ช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน
 และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว