จิตอาสาร่วมพัฒนาวัด ชุมชน พิมพ์

นักเรียนจิตอาสา.มาร่วมกันประดิษฐ์กระทงให้วัดชัยชนะวิหาร
 บ้านละหาน..เพื่อร่วมส่งเสริมประเพณีไทย