ไหว้ครู2563 พิมพ์
งานกิจการนักเรียนจัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยประธานในพิธีนายประภาส  ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา
และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๒๕๑ คน

คลิกชมภาพที่นี้