อบรมทักษะชีวิต สสส. พิมพ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานจัดกิจกรรมให้ความรู้เสริมทักษะชีวิต
ให้เยาวชนในตำบลละหาน โรงเรียนละหานได้ให้นักเรียนระดับม.ปลายเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวโดยครูนิชาภา  เอกทัศน์นำนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน


ชมภาพกิจกรรมที่นี่