สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ปี2563 พิมพ์

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ในงานวันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้ทันเทคโนโลยี

คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่