ประวัติโรงเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 04:53 น.

โรงเรียนละหานเจริญวิทยาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโรงเรียนสาขาตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๓๕  ที่ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ และเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    แบบสหศึกษา  จำนวน ๒ ห้องเรียน  รวมมีนักเรียนจำนวน ๘๕  คน  โรงเรียน  ได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่เรียนชั่วคราวจากโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  สังกัด สปอ.จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร  ซึ่งมี  นายพจน์  ธงภักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในขณะนั้น    ได้มอบหมายให้ นายเศก  เศรษฐตานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเป็นผู้ดูแล    และประสานงานในระหว่างดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน    สภาตำบลละหานได้ให้ความเห็นชอบมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ (ป่าช้าเดิม)  หมู่ที่  ๔ วัดเจริญสูง  จำนวน  ๒๑  ไร่  ให้กับทางโรงเรียน และพระอาจารย์เสาร์  ติสฺสวโร ได้นำกฐินสามัคคีจากกรุงเทพฯ พร้อมทั้งชาวบ้านหนองหญ้าข้าวนก  ได้ซื้อที่ดินบริจาคให้กับโรงเรียนอีก  ๑๕  ไร่    งาน   รวมเนื้อที่  ๓๖  ไร่    งาน ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ชื่อว่าโรงเรียนละหานเจริญวิทยาในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ      และ ค  อาคารประกอบการ  สนามกีฬาและวัสดุครุภัณฑ์ เป็นเงิน  ๑๑,๕๖๕,๑๐๐  บาท         โรงเรียนละหานเจริญวิทยาได้ย้ายจากสถานที่เรียนชั่วคราวมาอยู่ที่สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑  สายสีคิ้วชัยภูมิ  หมู่ที่ ๔   บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 11:37 น.