ข้อมูลโรงเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 05:00 น.

) ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายบรรจบ  ศิริวาลย์

โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๙๐๕๑๘  e-mail   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา    เดือน

) รองผู้อำนวยการโรงเรียน    -     คน       

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๕๐๐ คน

) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ทั้งสิ้น ๒๔๗ คน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.๑

๒๔

๓๐

๕๔

๒๗

ม.๒

๒๑

๑๙

๔๐

๒๐

ม.๓

๒๔

๓๒

๕๖

๒๘

รวม ม.ต้น

๖๙

๘๑

๑๕๐

๒๕

ม.๔

๑๗

๑๐

๒๗

๒๗

ม.๕

๑๗

๒๖

๒๖

ม.๖

๒๐

๒๔

๔๔

๒๒

รวม ม.ปลาย

๔๖

๕๑

๙๗

๒๔.๒๕

รวมทั้งสิ้น

๑๐

๑๑๕

๑๓๒

๒๔๗

๒๔.๗๐

 

) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๒๓๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๑
            
) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ๙๓.๑๑

) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๔ คน คิดเป็นร้อยละ๑.๖๑

) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ -.

) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ-

) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ-

) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ-  

๑๐) สถิติการขาดเรียน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๙

๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ -

๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

.๓ จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑

.๖ จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๕

๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = : ๑๓  (แยกตามระดับ)

๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๒๔๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๗

๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒๔๐คนคิดเป็นร้อยละ ๙๗

๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา

๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๑๑คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕

๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ๘๐

 

. ข้อมูลครูและบุคลากร

ครูประจำการ

ที่

ชื่อชื่อสกุล

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยาฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

นายบรรจบ  ศิริวาลย์


ชำนาญการ

ค.บ

คณิตศาสตร์

 

๑๗

นายเดชศักดิ์  ศิริโชคเจริญกุล

๓๙

ชำนาญการ

วท.บ.

เกษตรศึกษา

เกษตร

นางถวิลวดี  อุทัยสาร์

๑๙

ชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

สังคม

นายมานิจ  โม้แก้ว

๓๐

ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ

๑๑

นายชลเทพ  บำรุงราษฎร์

๒๙

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

สุขศึกษา

พลศึกษา

๑๖

น.ส.กรรณิการ์  เติมผล

๒๐

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คหกรรม

งานบ้าน

นางสมพร  มลิทอง

๑๙

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๑๐

นางชลกานต์  ชาลีเครือ

๒๐

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ดนตรีศึกษา

ศิลปะ

นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ

๒๑

ชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอร์

๑๕

๑๐

นางกันยา  อาจกล้า

๑๙

ชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

คณิตศาสตร์

๑๓

๑๑

นายพชรดนัย  มนชะอุ่ม

ครู    

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๑๒

นางวลิดา  ชาวนา

๑๖

ชำนาญการ

กศ.ม.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๑๐

๑๓

นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์

๑๘

ชำนาญการ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

การงานอาชีพ

๑๔

นางธารวิมล  ทิพงษ์

๑๕

ชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๑๕

น.ส.ศิริกัญญา  ชัยพัฒน์

ครู    

ศษ.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๑๖

นางเบญจวรรณ  แก้วอาษา

๑๘

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

๑๓

๑๗

นางจันทร์เพ็ญ  มนชะอุ่ม

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

เคมี

เคมี

๑๐

๑๘

นางพรพรรณ  กาฬปักษิณ

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

๑๙

น.ส.เบญจภรณ์   เหล่าวิชัยภูมิ

ครูผู้ช่วย

ศศบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๘  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๗๓

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด     คน คิดเป็นร้อยละ  ๕.๒๖

 

พนักงานราชการ

ที่

ชื่อชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

นางนภัสรา  พลูมาก

๓๐

คบ.

วิทย์ทั่วไป

ชีววิทยา/๕

งปม.


ลูกจ้างประจำ

ที่

ชื่อชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

ตำแหน่ง

จ้างด้วยเงิน

นายวิรุฬ  ชาลีพรม

๕๕

๑๙

ม.๖

พนักงานขับรถ

งปม.

. ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน จำนวน ๕ หลัง อาคารประกอบ จำนวน    หลัง ส้วม     หลัง

สระว่ายน้ำ  -   สระ สนามเด็กเล่น   -   สนาม    สนามฟุตบอล    สนาม

สนามบาสเก็ตบอล     สนาม สนามเทนนิส    -  สนาม อื่นๆ (ระบุ) ...................

 

. ข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

๙,๓๐๐,๗๐๐

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

๖,๙๙๖,๑๒๐

เงินนอกงบประมาณ

๗๓,๓๐๐

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๒,๓๗๗,๘๘๐

เงินอื่นๆ(ระบุ)

-

งบอื่นๆ(ระบุ)

-

รวมรายรับ

๙,๓๗๔,๐๐๐

รวมรายจ่าย

๙,๓๗๔,๐๐๐

 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง

คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖  ของรายรับ

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔  ของรายรับ

        . ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะที่ราบสูง มีประชากรประมาณ ๑๒,๘๕๖  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีประมงเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ แข่งกลองเส็ง  

) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐  บาท

จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๒   คน

) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

๓.๑ ด้านโอกาส

- ชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา  และมีศักยภาพในการสนับสนุนสถานศึกษา ในเรื่องการระดมทุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.และ อบจ.) เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาได้จัดงบประมาณสนันสนุนสื่อการเรียนการสอน

      - พระภิกษุสงฆ์มีความสนใจและให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาทิเช่น อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

     ๓.๒ ด้านข้อจำกัด

     - สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนเนื่องจากผู้ปกครองมีอาชีพทำนา  ทำไร่มีรายได้น้อย ทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาต่อของนักเรียน

     - โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากชุมชนที่นักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยจากการที่นักเรียนอาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียนทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการเดินทางมาเรียนซึ่งนักเรียนจะพะวงกับการเดินทางไปและกลับเพราะมีรถรับส่งเป็นเวลา ทำให้บางครั้งไม่สามารถอยู่ฝึกซ้อมหรือทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเดินทางไกล ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น
     - ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จากการที่ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเหตุให้นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูด ทำให้นักเรียนออกเสียงได้ไม่ชัดเจน ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ

 

. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัดการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนละหานเจริญวิทยา  สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ระดับชั้น

ภาษา

ไทย

คณิต -

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม

สุขศึกษา

และพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ และ

เทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมชั่วโมง
(รายปี)

.

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐

๘๐

๘๐

๑๘๐

๑๒๐

๑๖๐

๑,๒๔๐

.

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๘๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐

๑,๒๔๐

.

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐

๑๖๐

๘๐

๘๐

๒๔๐

๑๔๐

๑๖๐

๑,๒๖๐

แผนการเรียน (วิทย์-คณิต)

.

๘๐

๒๔๐

๒๖๐

๑๖๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑,๓๖๐

.

๘๐

๒๔๐

๔๐

๑๖๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑,๓๒๐

.

๘๐

๑๖๐

๔๔๐

๑๖๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑,๒๘๐

แผนการเรียนทั่วไป (เน้นการงานอาชีพ)

.

๑๖๐

๒๔๐

๑๒๐

๑๖๐

๘๐

๔๐

๒๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑,๓๒๐

.

๑๖๐

๒๔๐

๑๒๐

๑๖๐

๘๐

๔๐

๒๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑,๓๒๐

.

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๖๐

๘๐

๘๐

๒๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑,๒๘๐

 

 

๙.แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา

๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๕*๑๒ ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๒๑,๕๐๐ เล่ม

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  อัตโนมัติ  Library

จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๑๐๐ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของนักเรียนทั้งหมด
                ๒) ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน ๑  ห้อง

ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  จำนวน ๑  ห้อง

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำนวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  จำนวน ๑  ห้อง

๓)  คอมพิวเตอร์                จำนวน ๓๐ เครื่อง

ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๒๔ เครื่อง

ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๒๐ คนต่อวัน

คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๐ เครื่อง

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.  ป้ายนิเทศกลุ่มสาระต่างๆ

๓๖๕

๒.  ห้องสมุด

๒๕๐๐

 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.  บึงละหาน

๑๕๐

๒.  ศาลเจ้าพ่อหาญคำ

๑๕๐

๓. ซากหอยล้านปี

๑๕๐

๔.  ภูช้างน้อย

๑๕๐

๕.  สำนักงานประมงน้ำจืด

๑๕๐

 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

๖.๑ ชื่อ-สกุล  นายใหม่  มาสิงห์   ให้ความรู้เรื่อง  จักสานไม้ไผ่  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๒ ชื่อ-สกุล  นางหนูเล็ก  เคณศรี  ให้ความรู้เรื่อง ทอผ้าพื้นเมือง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๓ ชื่อ-สกุล  นางบุญมา  บัวผาง  ให้ความรู้เรื่อง แปรรูปอาหาร  ปลาร้าและน้ำปลา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๔ ชื่อ-สกุล  นายสมาน  แดงขุนทด  ให้ความรู้เรื่อง ปั้นเตา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๕ ชื่อ-สกุล นางอุทัย  ความหมั่น ให้ความรู้เรื่อง จักสานผลิตภัณฑ์จากกก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒   ครั้ง/ปี
๖.๖ ชื่อ-สกุล  นางน้อย  จันทร์เจริญ ให้ความรู้เรื่อง ทอเสื่อจาก กก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๗ ชื่อ-สกุล  นางสถิตย์  จำลองเพ็ง ให้ความรู้เรื่อง ขนมไทย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี