ผู้บริหารโรงเรียนในอดีต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 05:14 น.

          ปีการศึกษา  ๒๕๔๐ ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเศก  เศรษฐตานนท์  เป็นครูใหญ่ อาจารย์ และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา . ๒๕๔๕ ถึง  ๒๕๔๘  นายไสว  ตอพล   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ถึง  ๒๕๕๓  นายสิทธิพร  บำเพ็ญเพียร   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ถึง ๒๕๕๕   นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา ๒๕๕๕  นางกันยา  อาจกล้า  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  นายบรรจบ  ศิริวาลย์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ถึงปัจจุบัน นายประพาส  ชาตี   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019 เวลา 05:46 น.