พัฒนาครูตามนโยบาย พิมพ์
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.30 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรปี2561