สภาเด็กและเยาวชนอำเภอจัตุรัส พิมพ์

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอจัตุรัส บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นม.4-ม.6  โครงการเยาวชนไทยช่อใสสะอาดจำนวน 84 คน