วันพ่อแห่งชาติปี๒๕๖๒ พิมพ์

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.09น. นายประพาส  ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เข้าร่วมจำนวน 245 คน
เวลา 10.30 น. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย กิจกรมม 5 ส  กิจกรรมใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้บริเวณโดยรอบในโรงเรียน