อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ IT สู่อาเซียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:14 น.

วันที่ 16,23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ในการใช้ IT สู่อาเซียนครั้งที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการบรรจบ  ศิริวาลย์ ได้เล็งเห็นการใช้ IT ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการเรียนในยุคปัจจุบัน โดยครูสราวุฒิ ครูพรพรรณ ครูกรรณิการ์ และคณะครูเข้ารับการอบรมจำนวน
250 คน

 คลิกชมกิจกรรม
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:21 น.